นางสาวอุษณีย์ ศราคนี

หัวหน้าระดับป.4-6

นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง

หัวหน้าสาระภาษาไทย

นางสาววิไลรัตน์ พรหมอินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/7

นางสาวอนุสรา หน่ายสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

นางวิลาวัณย์ ทองยอด

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/7

นางสาวแพรรุลี ถิ่นเกาะยาว

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2 Micp

นายณฐกร บุญรัตน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/5

นางสาวเมษา เมฆซ้อน

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

นางสาวภีรนีย์ กุลธัมดีแล้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/5

นางสาวอัตติญา ทรายทอง

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/3

นางจิรา ชูมาก

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3

นางสาวเบญจมาศ นิรมล

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/6

นางสาวศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/5

นางสาวอนุสรา ใยอุบล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1

นางสาวศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/3 Micp

นางสมศรี แสงศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2

นางสาวจันทิรา งามล้น

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2

นางสาวจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1

นางสาวเกศินี ผิวแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1

นางสาวปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2

นางสาวปุณยนุช จินดา

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/4

นางสาวจันทรัสม์ สุขสงวน

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2

นางสาวจุฑาวดี คิดถูก

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/3

นายพงศ์พิพัฒน์ ปิ่มจอม

หัวหน้าสาระสังคมศึกษา

นายสุรศักดิ์ ยืนนาน

นายสมบัติ อาวะภาค

นางสาวละอองทิพย์ รอดสุด

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/5

นางเปรมฤดี อารี

นายศุภมิตร โล่ห์แก้ว

นางสาวศรุตา ถนอมศักดิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2

นางสาวสุนิสา มุขพันธ์

หัวหน้าระดับ ป.1-3

นางสาว นลิน ตันติปรมินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/4

นางสาวณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3

นางสาว ณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/3

นางสาววรัญญา โกยสกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

นางสาว ชนกานต์ หนูนิช

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2

นางสาวจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/4

นางสาวจินตนา สาจันทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/4

นางสาวทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1

นางสาวฉัตรณิชารีย์ กลิ่นหอม

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/1