นางสาวอุษณีย์ ศราคนี

หัวหน้าสาระภาษาไทย

นางสาวสุดาวดี เขียวกุ้ง

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/5

นางสาววิไลรัตน์ พรหมอินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/7

นางสาวอนุสรา หน่ายสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/4 Micp

นางวิลาวัณย์ ทองยอด

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/7

นางสาวแพรรุลี ถิ่นเกาะยาว

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2 Micp

นายณฐกร บุญรัตน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/3

นางสาวเมษา เมฆซ้อน

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/7

นางสาวภีรนีย์ กุลธัมดีแล้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/5

นางสาวอัตติญา ทรายทอง

นางจิรา ชูมาก

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/6

นางสาวเบญจมาศ นิรมล

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/1 Micp

นางสาวศศิวิภา พระสุธาพิทักษ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/1 Micp

นางสาวอนุสรา ใยอุบล

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1

นางสาวศิริกัญญา คุ้มทรัพย์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2 Micp

นางสมศรี แสงศรี

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/5

นางสาวจันทิรา งามล้น

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/5

นางสาวจันทพร หงส์พงศ์พันธุ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/3 Micp

นางสาวเกศินี ผิวแก้ว

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/4

นางสาวปรานอม อภิชิตสมบูรณ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2 Micp

นางสาวปุณยนุช จินดา

ครูประจำชั้นห้อง ป.3/6

นางสาวจันทรัสม์ สุขสงวน

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1 Micp

นางสาวจุฑาวดี คิดถูก

นายพงศ์พิพัฒน์ ปิ่มจอม

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/5

นายสุรศักดิ์ ยืนนาน

นายสมบัติ อาวะภาค

นางสาวละอองทิพย์ รอดสุด

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/4

นางเปรมฤดี อารี

นายศุภมิตร โล่ห์แก้ว

นางสาวศรุตา ถนอมศักดิ์

ครูประจำชั้นห้อง ป.6/3

นางสุทธิ์ทิพย์พร พัฒน์สถิย์

นางสาว นลิน ตันติปรมินทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1 Micp

นางสาวณิชาภัทร วิจักขณ์สาสน์

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/3 Micp

นางสาว ณัฐชยา ยิบมันตะสิริ

ครูประจำชั้นห้อง ป.4/3 Micp

นางสาววรัญญา โกยสกุล

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/4 Micp

นางสาว ชนกานต์ หนูนิช

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/1 Micp

นางสาวจุรีวรรณ ไตรสุวรรณ

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2 Micp

นางสาวจินตนา สาจันทร์

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3 Micp

นางสาวทิพยาภรณ์ เอกสิริเรืองชัย

ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2 Micp

นางสาวฉัตรณิชารีย์ กลิ่นหอม

ครูประจำชั้นห้อง ป.2/4 Micp

นางสาวโชติรส รอดสีเสน

ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2 Micp