วันที่ 1 – 2 ธันวาคม  2563  ทางฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำโดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน “โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ด้วย STEM ศึกษา ทุกระดับชั้น”

โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา นักเรียนสามารถประดิษฐ์ชิ้นงานของหรือ ผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานเป็นทีมได้  ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการวันนี้ได้แก่
1)กิจกรรม สะพานหลอดจอมพลัง ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2)กิจกรรม ping pong balllauncher  ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3)กิจกรรม straw rockets  ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4)กิจกรรม กล่องเสียงหรรษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1