บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา

เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  นักเรียนนำเรื่องที่อ่านสรุป ออกเป็นคำศัพท์ ประโยค  ลงบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน  นำความรู้ที่ไดจากการอ่านไปเล่าประสบการณ์ให้ผู้ปกครอง  เพื่อน  รุ่นพี่และเพื่อนฟัง