บรรยากาศนิทรรศการแผนแบบบูรณาการ COVID 19 

วันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องสมุดเอกวานิช 

นักเรียนได้เรียนรู้การป้องกันตัวเองจาก COVID 19   นักเรียนได้นำเสนอผลงาน ผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้