ผู้กำกับคณะ

ครูสมบัติ อาวะภาค
ผู้กำกับคณะซือซก
ครูสุทธิดา ทองคำ
ผู้กำกับคณะฮัวบุ๋น
ครูศรีสะอาด อนุกูล
ผู้กำกับคณะจุงหัว
ครูจุฑาวดี คิดถูก
ผู้กำกับคณะส่องเต็ก

ซือซก

สีประจำคณะ คือ สีเขียว

ฮัวบุ๋น

สีประจำคณะ คือ สีแดง

จุงหัว

สีประจำคณะ คือ สีเหลือง

ส่องเต็ก

สีประจำคณะ คือ สีน้ำเงิน

     วัตถุประสงค์

1.1  เพื่อให้นักเรียนได้รับความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกๆด้าน จากครูประจำชั้น
1.2  เพื่อได้สร้างความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
1.2  เพื่อให้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และทำงานเป็นหมู่คณะ

     เป้าหมาย

2.1  นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกคณะ
2.2  นักเรียนมีคุณลักษณะตามปรัชญา 5 ประการ

     หลักการบริหารคณะ

1. ใช้กระบวนการทำงานเป็นทีม
2. ใช้ปัญญาในการทำงาน
3. ใช้ระบบคุณธรรมในการดำเนินงานของแต่ละคน
4. บริหารให้สมาชิกเกิดความรู้ทักษะการทำงาน การร่วมคิดร่วมทำแบบกัลยาณมิตร และสุนทรียศาสตร์ และเกิดสุขภาพพลานามัย
5. ใช้การสื่อสารความรู้นำเสนอกิจกรรมของคณะในรูปแบบต่างๆอย่างสร้างสรรค์หลากหลาย
6. สมาชิกประกอบด้วยนักเรียนทุกระดับชั้น
7. ใช้ระบบแต่ละคณะคัดเลือกตัวแทนคณะเป็นตัวแทนในการคัดเลือกเข้าแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ