หลักการจัดการศึกษาแผนกประถมศึกษา

                   วัตถุประสงค์ คือ "นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน" ตามรูปแบบการสอน 5 ขั้นตอน เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน

             การเข้าสู่ระดับประถมศึกษานั้นเด็กจะผ่านการเรียนมาจากชั้นปฐมวัย ที่ได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ย่อมทำให้การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาง่ายขึ้นมาก เนื่องจากเด็กๆเข้าใจและมีประสบการณ์มาพอสมควรแล้ว การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเน้นให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นคือ ด้านการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทำให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน มีทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนคุณลักษณะที่ดีเน้นที่ทักษะทางด้านภาษาทั้ง 3 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ

             การจัดการเรียนการสอนแผนกประถมศึกษา มีการจัดการสอนตามโมเดลการสอน 5 ขั้นตอนซึ่งจะเป็นบันไดให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้เต็มศักยภาพ เพื่อเปิดโอกาสผู้เรียน ได้สร้างความรู้สามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน ผ่านการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุดที่ทันสมัยมีหนังสือมากมายให้ค้นคว้า อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีไวไฟทุกๆพื้นที่ในโรงเรียนก็จะจัดให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกตารางนิ้ว

            ขั้นที่ 1  การเรียนรู้ตั้งคำถาม
            ขั้นที่ 2  การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ
            ขั้นที่ 3  การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้
            ขั้นที่ 4  การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร
            ขั้นที่ 5  การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม

            ระดับประถมศึกษา จัดการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ โดยมีวิชาภาษาจีนเป็นจุดเน้นของโรงเรียน จัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร

            ประถมศึกษาปีที่ 1-3   จัดการสอนเน้น ไทย คณิต จีน อังกฤษ ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้ สื่อสารผ่านประสบการณ์ ฝึกผู้เรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดคำนวณ โดยใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหาหาเหตุและผลประกอบการตัดสินใจ ปูพื้นฐานผู้เรียนด้านภาษาจีน อังกฤษ จากการฟัง พูด อ่าน เขียน ทางภาษาอย่างถูกต้องและสื่อสารจากเรื่องที่ ฟัง ดู อ่าน ผ่านกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนการทดสอบ YCT

            ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดการสอนที่เน้น ไทย คณิต จีน อังกฤษ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการอ่านออกเสียง เขียนคล่อง การติดต่อสื่อสารจากสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและใช้เหตุผล เชื่อมโยงไปสู่ทักษะทางด้านภาษาจีน อังกฤษ เรียนรู้จากทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้รูปประโยค บทความ กลอน คำกล่าวสุนทรพจน์และวัฒนธรรมจีน พูด เขียนแสดงความคิดเห็น วิเคราะหจากดูและอ่านอย่างสมเหตุสมผล ฝึกทดสอบผ่าน YCT


            ทั้งนี้เมื่อนักเรียนได้เป็นผู้มีปัญญาแล้วนั้น นักเรียนจะต้องถูกบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ คือ


จริยธรรม Ethic 德 (เต๋อ)คือ มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ปัญญา Intelligence 智จื้อ คือ รอบรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์
สุขลักษณะ Healthiness 体( ถี่) คือ สุขภาพกายสุขภาพจิตดี
สปิริต Spirit 群 ฉวิน คือ มีน้ำใจรู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัย
สุนทรียศาสตร์ Aesthetic 美 เหม่ย คือ ศิลปะดนตรีและกีฬา


            นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะ ตามหลักปรัญญา5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน