• kenburns1
  กิจกรรมวันไหว้ครู
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยี
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยี
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนามาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

1. นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
2. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. ดูแลนักเรียนเหมือนลูกอย่างใกล้ชิด
5. นักเรียนมีความสุขและอบอุ่น เมื่อมาโรงเรียน

นิจเรศ จองบุตรดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

บรรยากาศนิทรรศการแผนแบบบูรณาการ COVID 19 วันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องสมุดเอกวานิช

บรรยากาศนิทรรศการแผนแบบบูรณาการ COVID 19 วันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องสมุดเอกวานิช

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid “ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน จัดขึ้นโดยบริษัทSCG รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พิมพ์มาดา พรหมมา ป.1/6 คณะจุงหัว ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “ เด็กไทยสู้ภัยโควิด Thai Kids Fight Covid “ ระดับชั้นประถมศึกษาตอน จัดขึ้นโดยบริษัทSCG รับรางวัลเป็นเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม