• kenburns1
  กิจกรรมวันไหว้ครู
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยี
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์เทคโนโลยี
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • kenburns1
  กิจกรรมสัปดาห์สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายประถมศึกษา(PYP)

วัตถุประสงค

นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เน้น ภาษาไทย ภาษาจีนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปูพื้นฐานให้นักเรียนเป็นผู้ที่ครบเครื่องภายใต้หลักปรัชญา 5 ประการ สู่คุณภาพที่ได้มาตรฐานและยั่งยืน

เป้าหมาย

นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดเป็นทำเป็น แก้ไขปัญหาได้ รู้จักการวางแผน ทำงานเป็นทีม สามารถนำความรู้ต่อยอดระดับชั้นมัธยมศึกษาได้

นิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา(PYP)

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีระเบียบ มีวินัย เคารพกฎ กติกา มีความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ให้การศึกษา สอนทั้งความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตน ให้กับผู้เรียน ไม่ใช่สอนให้ท่องจำแต่ตำราหนังสือ สอนให้ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ มีปัญญา กล้าคิด กล้าทำ

มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

มีน้ำใจ รู้จักทำงานเป็นทีม รับฟังความเห็นผู้อื่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักแยกแยะส่วนตนและส่วนรวม

ส่งเสริมความสามารถรอบด้าน ทั้งศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

ข่าวสาร

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา

บรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3 ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนนำเรื่องที่อ่านสรุป ออกเป็นคำศัพท์ ประโยค ลงบันทึกในสมุดบันทึกการอ่าน นำความรู้ที่ไดจากการอ่านไปเล่าประสบการณ์ ให

บรรยากาศนิทรรศการแผนแบบบูรณาการ COVID 19 วันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องสมุดเอกวานิช

บรรยากาศนิทรรศการแผนแบบบูรณาการ COVID 19 วันที่ 24 ก.ย. 63 ณ ห้องสมุดเอกวานิช

บรรยากาศจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Stam ศึกษา

บรรยากาศจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Stam ศึกษา