โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขศึกษาและพลศึกษาแก่นักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

     1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา

     2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และประพฤติปฏิบัติตามหลักการใช้ทักษะชิวิต

     3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว