โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

      ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2561  ภายใต้หลักแนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

         1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”     

         2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         3. เพื่อกระตุ้นนักเรียนเกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   

         4. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน