นายสุนันท์  มะลิชู ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ผู้อำนวยการค่ายเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562