วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  ผู้ปกครองพบปะคุณครูประจำชั้นทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่2/2562  ณ ห้องเรียนของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน ผู้ปกครองได้พบปะ