แขกผู้เกียรติ  ผู้ปกครองจะได้เข้าชมในวันนี้ตามเส้นทางที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้  หลัก ๆ ได้ชมRoad  Map 15  ปีของเด็กไทยหัว   ชมการจัดการเรียนการสอนขับเคลื่อนโดยการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน  โดย เน้น  “ภาษาไทย-ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี”

ขับเคลื่อนโดยการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 5 ขั้นตอน  

1)      ตั้งคำถาม  การตั้งประเด็นคำถาม/สมมติฐาน การฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์

2)      แสวงหาสารสนเทศ ารสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ  เป็นการฝึกแสวงหาความรู้ ข้อมูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรยีนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต หรือจากการปฏิบัติทดลอง

3)      สร้างองค์ความรู้  เป็นการฝึกนำความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปราย การทดลอง มาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นองค์ความรู้

4)      สื่อสารและนำเสนอ  การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการฝึกให้ความรู้

5)      ตอบแทนสังคม  เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีความรู้ใน โดยจะนำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

    

และชมกิจกรรมการเรียนการสอนสุนทรียศาสตร์ด้าน ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา