โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ  ณ  "Old Phuket Farm"

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่  15 – 22 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษา

2) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3) เพื่อให้นักเรียนรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง

 เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

1)     นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

จำนวน 143 คน

 เชิงคุณภาพ

1) นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านสังคมศึกษา

2) นักเรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3) นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง เพลิดเพลินกับการนั่งเกวียน   ชมทัศนียภาพโดยรอบของโอลด์ภูเก็ตฟาร์ม  ได้เรียนรู้เรื่องราวของควายที่คนไทยใช้เป็นแรงงานและเป็นพาหนะในการสัญจร    ชมการสาธิตการกรีดยาง ตลอดจนขั้นตอนในการผลิตยางแผ่น   เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของ ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของทางภาคใต้    เดินชมแปลงนาสาธิต ตามแบบเศรษฐกิจพอพียง  เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำนา ปลูกข้าว เป็นต้น