สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมการบรรยายสาธิตให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา และในชีวิตประจำวัน