นักเรียน ประถมศึกษา ไปทัศนศึกษา ที่ Phuket old Farm

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ "Old Phuket Farm" นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 22 ธันวาคม 2560

Read More