• kenburns1
  สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
 • kenburns1
  สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
 • kenburns1
  สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
 • kenburns1
  สุนทรียศาสตร์ประจำวัน

หัวหน้า แผนกประถมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนามาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั้งยืน
2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

1. นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
2. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. ดูแลนักเรียน เหมือนลูก อย่างใกล้ชิด
5. นักเรียนมีความสุข และอบอุ่น เมื่อมาโรงเรียน

        นิจเรศ จองบุตรดี

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

รู้หน้าที่ความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวท เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

รอบรู้ ใฝ่เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

มีนํ้าใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ศิลปะ ดนตรี และกีฬา

ข่าวสาร

ให้ความรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันโรคติดต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

15 มิถุนายน 2559