Primary
  • kenburns1
    สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
  • kenburns1
    สนุกกับกิจกรรมภายนอกห้องเรียน
  • kenburns1
    สุนทรียศาสตร์ประจำวัน

แผนกประถมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนามาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

1. นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
2. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. ดูแลนักเรียนเหมือนลูกอย่างใกล้ชิด
5. นักเรียนมีความสุขและอบอุ่น เมื่อมาโรงเรียน

นิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้า ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการ ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ) ป.4-6 2.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 3.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแช่งขันวิชาการภายใน วันพฤหัสบดีที่21 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขัน ตอบปัญหาสุขศึกษา ป.1-6 2.การแข่งขัน คณิตคิดเลขเร็ว ป.1-3 3.การแข่งขัน เอแมท ป.4-6 4.การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย- หญิง ป.4-6 5.การแข่งขันร้องเพลงล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวิชาการภายใน สาระสังคม,สาระวิทยาศาสตร์,บรรณารักษ์ วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 มีรายการการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ 1.การแข่งขันเพลงคุณธรรม ป.1-3,ป.4-6 2.การแข่งขันมารยาทไทย ป.1-3,ป.4-6 3.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3,ป.4-6 4.การแข่ง