• kenburns1
  สัปดาห์คณิตศาสตร์
 • kenburns1
  การศึกษาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ ณ พิพิธภัณฑ์ 3 มิติ
 • kenburns1
  มหกรรมกีฬาคณะ ประเภทกีฬาว่ายน้ำ
 • kenburns1
  มหกรรมกีฬาคณะ ประเภทกรีฑา
 • kenburns1
  ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ Old phuket Farm
 • kenburns1
  โครงการยกระดับการเรียนรู้สถานการณ์จริง ( ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ " Old Phuket Farm" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2
 • kenburns1
  เปิดกองค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
 • kenburns1
  ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ Old phuket Farm

ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

วัตถุประสงค

1. นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ตามรูปแบบ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนามาสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2. เพื่อบ่มเพาะนักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักปรัชญา 5 ประการ

เป้าหมาย

1. นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้
2. นักเรียนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง
3. นักเรียนสร้างและโชว์ผลงานต่อสังคม
4. ดูแลนักเรียนเหมือนลูกอย่างใกล้ชิด
5. นักเรียนมีความสุขและอบอุ่น เมื่อมาโรงเรียน

นิจเรศ จองบุตรดี

หัวหน้า ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา

คุณลักษณะ 5 ประการ

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาถูกวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนโมเดลการสอน 5 ขั้นตอน มีการบ่มเพาะตามหลักปรัญญา 5 ประการ เป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพร้อมเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติและยั่งยืน

1) แยกแยะ ผิด ถูก ชั่วดี ได้ชัดเจน
2) รู้หน้าที่มีความรับผิดชอบ
3) ซื่อสัตย์สุจริต
4) มีระเบียบวินัย
5) เคารพกติกา
6) กตัญญูกตเวที
7) เมตตากรุณา
8) มีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

1) รอบรู้
2) ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา
3) คิดกว้างไกล
4) มีประสบการณ์
5) คิดเป็น ฉลาดคิด
6) ทำเป็น แก้ปัญหาได้

1) รู้และเข้าใจส่วนต่างๆของร่างกายและดูแลรักษาตนเองได้
2) มีทักษะในการเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับวัย
3) มีทักษะในการเลือกออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย
4) มีทักษะในการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองได้

1) ทำงานเป็นหมู่คณะ
2) ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
3) มีมารยาทในการเข้าสังคม
4) รู้จักขอโทษ ขอบคุณ
5) ยอมรับและเรียนรู้วัฒนธรรมของผู้อื่น

1) ศิลปะ
2) ดนตรี
3) นาฏศิลป์
4) กีฬา

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศนักเรียนทัศนศึกษาMicp ณ ธัญญปุระ

ภาพบรรยากาศนักเรียนทัศนศึกษาMicp ณ ธัญญปุระ ป.1-5 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14-18 มกราคม พ.ศ.2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศวันคริสต์มาส

ภาพบรรยากาศวันคริสต์มาส จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561